Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
PROJEKTOVERSIGT

Karrierevejledning i UC’erne.
Forståelser, organisering og praksis i hhv. karrierecentre og uddannelsestilknyttet vejledning i UC’erne
Et internt projekt i VUE i VIA UC
Projektperiode: april-december 2012
Kontaktpersoner:
Rita Buhl, ribu@viauc.dk - tlf. 8755 1832
Carla Tønder Jessing, ctj@viauc.dk - tlf. 8755 1898
Projektbeskrivelsen kan læses her
Projektrapporten kan læses her
Projektrapporten kan også læses på engelsk her
 

Back to Work - Counselling Returning migrants and unemployed
-
et 2-årigt EU-projekt om vejledning og realkompetencevurdering af ledige og tilbagevendte til arbejdsmarkedet
Projektet gennemføres i regi af Nationalt Videncenter for Realkompetence i samarbejde med VUE – se også www.nvr.nu
Projektperiode: Februar 2011 – januar 2013
Kontaktperson: Carla Tønder Jessing, ctj@viauc.dk – tlf. 8755 1898

Se Håndbog. Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning her
Se Vejledning. Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning (User guide) her

Undersøgelse af vurdering af uddannelsesparathed: Forståelser og praksis
Et internt projekt i VUE i VIA UC
Projektperiode: Juni-december 2011
Kontaktpersoner: Rita Buhl, ribu@viauc.dk - tlf. 8755 1832
Randi Skovhus, ras@viauc.dk - tlf. 8755 1981
Lone Nordskov Nilsen, loni@viauc.dk - tlf. 8755 1826
Projektrapporten kan læses her

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau
Et internt projekt i VUE i VIA UC
Projektperiode: Juni-december 2011
Kontaktpersoner: Rita Buhl, ribu@viauc.dk - tlf. 8755 1832
Randi Skovhus, ras@viauc.dk - tlf. 8755 1981
Lone Nordskov Nilsen, loni@viauc.dk - tlf. 8755 1826
Projektrapporten kan læses her

Entrepreneurship Education and the World of Work – EE & WoW
Hjemmeside: www.ee-wow.net
Projektperiode: Oktober 2010 - oktober 2013
Kontaktperson: Lisbeth Højdal – lih@ucc.dk
EE & WOW-projektet er et tværnationalt Comenius-netværk finansieret af EU-kommissionen

Evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland
En opgave for Grønlands Selvstyre
Projektperiode: Januar 2011 - efteråret 2011
Gennemføres af videncenterleder Carla Tønder Jessing ctj@viauc.dk - tlf. 8755 1898
Evalueringskonsulenterne Håkon Grunnet og Karen Hannah, VIA UC, deltager i dataindsamling og -bearbejdning

Evalueringsrapporten kan læses her
En PowerPoint-præsentation af opdrag, metoder, konklusioner, anbefalinger og forslag kan læses her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
- et nordisk projekt, der undersøger de vejledtes involvering i og indflydelse på vejledning
Projektperiode: Januar 2010 – foråret 2011
Kontaktperson: Lektor Carla Tønder Jessing, ctj@viauc.dk – tlf. 8755 1898
Den samlede projektrapport på engelsk kan læses her
En power point præsentation af Voice of Users fra dialogmøde på DPU den 10. maj 2012 kan læses her
En artikel om Voice of Users fra VUE Nyt dec. 2010 på dansk kan læses her
En power point præsentation af Voice of Users på dansk kan læses her
En rapport om de danske interviewresultater på engelsk kan læses her
En power point præsentation på engelsk fra konference i Finland kan læses her

Progression og overgang - fra gymnasium til videregående uddannelse (Region  Hovedstaden)
Projektperiode: Januar 2010 - december 2012
Kontaktperson: Lektor Lis Boysen lbo@ucc.dk. tlf: 4189 7157

Valg og fravalg - en undersøgelse af faktorer af betydning for studerendes valg og gennemførelse af uddannelsesforløb (UCC-globaliseringsprojekt)
Projektperiode: Februar 2010 - december 2011
Kontaktperson: Lektor Lisbeth Højdal lih@ucc.dk tlf: 4189 7174

Recognition of Value of Work/REVOW (EU-projekt)
Projektperiode: Oktober 2009 - oktober 2011
Kontaktperson: Lektor Lene Poulsen lp@ucc.dk tlf: 4189 7196

Career Guidelines (EU-projekt
Projektperiode: Oktober 2009 - oktober 2011
Kontaktperson: Lektor Lene Poulsen lp@ucc.dk tlf: 4189 7196
 

School and the World of Work
- et 3-årigt projekt om best practice i overgange mellem uddannelse og arbejde i europæiske lande
Projektperiode: December 2007 – december 2010
Kontaktperson: Lektor Carla Tønder Jessing, ctj@viauc.dk  – tlf. 8755 1898

PRESTO - Peer Related Education Supporting Tools
- et 2-årigt projekt om udvikling af materiale til elevers eget og fælles arbejde med metoder til læring mhp. gennemførelse af ungdomsuddannelse
Projektperiode: December 2008 – december 2010
Kontaktperson: Lektor Carla Tønder Jessing, ctj@viauc.dk – tlf. 8755 1898

Link til projektets hjemmeside på dansk: http://www.prestoproject.eu/index_d.php

En samlet evaluering af voksenvejledningsnetværkene
VUEs opgave i Nationalt Center for Kompetenceudvikling, NCK, er at evaluere de 22 voksenvejledningsnetværk i en foreløbig og en endelig evalueringsrapport.


Strategier til at øge gennemførelsen i gymnasierne
- et 2-årigt udviklingsprojekt i et samarbejde med 4 gymnasier

Kvalitetsudvikling af §9 stk.5/brobygningsforløb

Forældreinddragelse i UU-ernes vejledning

Mentorordninger og kompetenceudvikling af mentorer

Identifikation af unge med særlige behov

Vejledning af unge med særlige behov

Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser

Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledning

Vejledningsstrategier for ungdomsuddannelser

Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU’er

Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund i de pædagogiske uddannelser

Strategi for information om VEU-systemet

Strategier for karrierevejledning

Realkompetencevurdering og -anerkendelse

Udvikling af undervisningsmateriale om mentorfunktioner og mentorkompetencer

Afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning, baseret på køn

Udvikling af kommunal vejledningsstrategi

Model for realkompetencevurdering af vejledere
VUE udarbejdede i 2007 en model for RKV af vejledere.
Modellen for realkompetencevurdering af vejledere kan læses her.
Den pædagogiske vejledning til brug for CVU'ernes gennemførelse af eventuelle uddybende realkompetencevurderinger kan læses her.

ACCED
- Continuing Education Designed for Counsellors Working in Adult Education

NYHEDER:

"Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelse”
Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 28.-29. november 2013.  Se program her og tilmeldingsskema her

En ny projektrapport kan læses her
Rapport om Karrierevejledning i UCerne

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere  fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013
Se program og tilmelding her

VUE NYT december 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Konferencen ”Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet”
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference. Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus. Se program og tilmelding her

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.  Læs her om muligheder og ansøgningsfrist.

"Karrierelæring og valg af videregående uddannelse”
Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 29. - 30. november 2012.  Se program her og tilmeldingsskema her

Ny folder om VUE
Folderen med beskrivelse af VUE kan downloades her eller den kan rekvireres for VUE

VUE NYT juni 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Vejledere på studierejse til Skotland
En del af undervisningen på diplommodulet Vejledning og samfund foregår i Skotland. Læs mere her

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Se program og tilmelding her

Årets første ansøgningsrunde til studiebesøg i EU 2012-13
Studiebesøgene henvender bl.a. sig til vejledere. Besøgene har til formål give deltagerne indsigt og viden om værdier, systemer, metoder og praksis i de deltagende lande. Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts 2012 kl. 12.00.
Læs mere her

To nye projektrapporter kan læses her
Rapport om Uddannelsesparathedsvurdering og rapport om effekter af DUE

VUE NYT december 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ Oplæggene fra Årsmøde 2011 kan læses under Kurser og Konferencer her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   
Artikler og præsentationer af projektet kan læses her
 

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
Læs mere her

Se flere nyheder i arkivet